Öğrenci Aydınlatma Metni

ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Eğitim Programları, aşağıdaki başlıklar
kapsamında yönetilmektedir:

1. Eğitim Döneminin İlanı: İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) bünyesinde
düzenlenen eğitimler, dönem başında kurum web sitesi ve sosyal medya hesaplarından
duyurulmaktadır.

2. Eğitim Dönemindeki Resmi ve Genel Tatil Günleri: 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15
Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. 7-17 Aralık tarihleri arasında,
Hz. Mevlana'nın vuslat merasimleri sebebiyle dersler yapılmayacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın
ve/veya valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği
günlerde İRFA’da da eğitime ara verilecek olup ders yapılmayacaktır. İRFA’nın bu tatil günlerinde öğrencileri
arayıp bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Online eğitimlerdeki şartlar ayrıca belirlenecek olup,
her kurs için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

3. Eğitimlere Başvuru Yaşı: İRFA’da yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihine göre 16 yaşını
dolduran aday öğrencilerimiz başvuru yapabilecektir. İRFA’nın düzenlediği diğer yaş gruplarına ait
eğitimlere; 16 yaşından küçük tüm öğrenciler “Veli Muvafakatnamesi” ile katılabileceklerdir. Çocuklar
için açılan kurs ve sınıflarda belirlenen yaş grupları dışında bir öğrenci kabulü yapılmayacaktır.

4. Ön Kayıt Süreci:
a. Aday öğrencilerin internet üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğindedir.
b. Öğrenciler, İRFA’da bir eğitim döneminde; en fazla bir adet derse ön kayıt yaptırabileceklerdir.
c. Dersler ücretsizdir. Fakat dersin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan malzemeler (enstrüman,
sanat malzemeleri, kitap vs.) öğrenci tarafından temin edilir.
d. İnternet üzerinden doldurulan ön kayıt formunun eksiksiz ve doğru içerikte olması
gerekmektedir. Girişi yapılan verilerin eksikliğinin tespit edilmesi durumunda, öğrenciler eksik bilgileri
tamamlamakla mükelleftir.
e. Aksi takdirde; başvuru sahipleri kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. (TCKN bilgisini, aktif
kullandığı telefon numarası ve ikâmet bilgisini iletmeyen öğrencilerin kesin kaydı yapılmayacaktır.) 
f. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 98 ve 99 ile başlayan
kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
g. Tüm aday öğrencilerin başvuru sürecinde; E-mail adresi ve toplu SMS’e açık bir GSM telefon
bilgisi paylaşması zorunludur. (Toplu SMS’e kapalı, borcundan dolayı kapalı gibi nedenlerden dolayı
SMS ulaşmamasından İRFA sorumlu değildir.)

5. Kesin Kayıt Süreci:
a) Kesin kayıtlar, önkayıtların tamamlanmasına müteakip duyurusu yapılacak olan mülakat
sonuçlarına göre kesinleşecektir. Mülakatlar belirlenen tarihte ve saatte dersin hocası veya
oluşturulacak bir kurul vasıtasıyla yapılacak olup her öğrenci için 100 üzerinden bir değerlendirme
yapılacaktır. Sonuç listesinden derse kabul edilebilecek azami kişi sayısı kadarı kesin kayıt hakkını
kazanmış olacaktır.
b) Öğrenciler eğitim ile ilgili malzeme ve materyallerini kendileri temin etmekle sorumludur.
c) Öğrenci kayıtlarında İRFA kayıtları esas alınacaktır.

6. Devam Zorunluluğu: Kayıt yaptırılan eğitim programına devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/3'inden fazla devamsızlık yapan öğrenci
devamsız olarak belirlenir. Gerekli görüldüğü durumda kaydı silinir. Devamsızlıktan kaydı silinen
öğrenci, takip eden eğitim döneminde hiçbir eğitim programlarımıza kayıt yaptıramaz. İRFA,
öğrencilerin derse devam durumlarını Kurs Bitirme Sertifikası düzenlemek için takip eder. Eğitimlerden;
ders bitmeden, izin almadan ayrılan öğrenciler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya
eğitim merkezini terk eden öğrencilerin karşılaşacağı olumsuzluklardan İRFA sorumlu tutulamaz.

7. Kaydın Dondurulması: Kesin kayıt yaptırdıktan sonra sağlık problemleri veya farklı mücbir
sebeplerle eğitimlere devam edemeyecek öğrenciler, başvuracakları dilekçe ile kayıtlarını dondurmayı
talep edebilirler. Eğitim koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek başvuru sonucuna göre öğrenci
bilgilendirilmesi yapılarak süreç işletilecektir.

8. Kaydın Silinmesi: Eğitime geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan,
açıkça belirtilen nizami kurallara uymayan, eğitmenin veya faaliyet sorumlularının uyarılarını dikkate
almayan, dersin normal düzenini bozan öğrencilerin eğitim ile ilişkileri kesilir ve bu kişiler İRFA’nın daha
sonraki eğitimlerine dahil olamazlar. Öğrenciler eğitim gördüğü merkezin demirbaşlarına veya 3. 
kişilere zarar verdikleri takdirde, söz konusu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine
getirmeyenlerin eğitimle ilişkileri kesilir.

9.Eğitimler Esnasında İRFA Tanıtımı İçin Çekilen Fotoğraf ve Videolar:
İRFA;
a. Öğrencilerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kameravideo/fotoğraf kayıtlarını,
b. Öğrencilerin meydana getirdiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/ kameravideo/fotoğraf kayıtlarını,
c. İRFA bünyesinde verilen; eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online
eğitim kayıtlarını,
d. İRFA’nın tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına,
ayrıca gerekli görüldüğü takdirde İnsan ve İrfan Vakfı ve iştirakleri, Konya Büyükşehir Belediyesi, ulusal
ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.
e. Öğrencilerin ürettiği eserlerin üretimi veya sergilenmesi sırasında ürün odaklı çekimler
öncesinde haber verilmeyebilir ancak kişilerin dahil olacağı çekimler öncesi tüm öğrenciler mutlaka
bilgilendirilecektir. Kişilerin yer aldığı çekimler asla izinsiz yapılmaz. İzinsiz çekim yapanların mutlaka
İRFA yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.

10.Eğitimler Esnasında Üretilen Eserlerin Sergilenmesi:
a. İRFA, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse eğitim dönemi sonunda yerel, ulusal ve
uluslararası sergiler düzenleyebilir.
b. Öğrenci, ürettiği ürünleri İRFA’nın veya üst kuruluşlarının düzenleyeceği yerel, ulusal,
uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür.
c. İRFA, söz konusu sergilerinde öğrenci ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer
verip vermeme hakkına sahiptir.

11. İRFA’da Bırakılan Şahsi Eşyalar: Öğrenciler şahsi eşyalarını eğitim verilen mekânlarda
bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan İRFA sorumlu değildir. 

12.Eğitim, Atölye veya Diğer Aktivitelerde Oluşabilecek Kazalar: İRFA Yaz Okulları veya
çocuklara yönelik düzenlenen diğer kurs, atölye ve eğitimlerde öğrenciler, spor ve fiziksel aktivite
gerektiren diğer etkinliklere katılırken meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi
risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin,
İRFA, İRFA çalışanları, İRFA ve üst kuruluşlarının yönetimi veya şirket tüzel kişiliği hakkında hukuki veya
cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

13.Kişisel Verilen Korunması: İRFA, “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre
kurulmuş derneklerden ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012
tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili
mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine,
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veriyi işleyenler” kapsamında eğitim, atölye, workshop ve
ön kayıt ile vakfın düzenlediği etkinliklere katılmak isteyen şahısların, kişisel verilerini tutacaktır. Bu
kişisel veriler ( İsim & Soyisim ; Telefon, E-Posta, Adres, Eğitim Durumu, Çalışma Durumu vb.) İRFA
tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından tamamen eğitimlerin
içeriğinin geliştirilmesinde, yeni kursların belirlenmesinde, öğrencilerin yeni kurslara
yönlendirilmesinde, öğrenci profiline göre yeni kursların açılması için yapılacak analizlerde ve resmi
kurum ve kuruluşların talep etmesi durumunda kullanılacaktır. Aday öğrencilerimiz dahil olmak üzere,
kurumumuz formlarını doldurarak kişisel verilerini paylaşan öğrenci, eğitmen ve velilerimizin verileri
kesinlikle farklı bir kurum veya kuruluşla paylaşılmaz. İnsan ve İrfan Vakfı ve bağlı kurumlarının
faaliyetlerinden telefon veya eposta yoluyla haberdar olmak isteyenler için ayrıca onay alınır.
Kurumumuz bünyesinde çalışan personelin, faaliyetlere iştirak eden öğrenci ve eğitmenlerin kişisel
verileri ile, kurumun resmi verileri aynı depolama alanında tutulur. Kişilerin paylaştığı bilgilerin ve
verilerin kendilerine ait olması zorunludur. Tarafımıza iletilen bilgilerin ve verilerin 3. Kişilerin haklarını
ihlal etmesi durumunda; sorumluluk bilgi verileri paylaşanlara ait olup; İRFA sorumluluk kabul etmez.